Szkolenia i warsztaty

W związku z zakańczaniem prac związanych z oprogramowaniem zamówionym przez zleceniodawcę,  należącym do projektu „Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego integrację systemów biznesowych spółki Pro-Development Sp. z o.o” realizowanego w ramach działania 8.2, w listopadzie 2016 roku odbyły się szkolenia dla kluczowych użytkowników systemu: odbiorców modułu zarządczego, sprzedażowo- marketingowego, zarządzania parkami technologicznymi oraz projektowo budowlanego.

W ramach cyklu szkoleń teoretycznych i praktycznych kluczowi użytkownicy ( pracownicy zleceniodawcy; pracownicy działu księgowości, controllingu oraz działu prawnego partnera Pro- Development – firmy W&B Mold; pracownicy biura nieruchomości XYZ Aneta Węska; zespół architektów pracowni D. Barańskiej) odbyli kurs teoretyczny, dotyczący założeń systemu i jego funkcjonalności oraz warsztaty praktyczne pokazujące możliwości oprogramowania w poszczególnych grupach interesariuszy.

Uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie użytkowania dedykowanego im modułu , a warsztaty odbyły się w kilku sesjach, w grupach podzielonych ze względu na moduły. Podczas zajęć praktycznych użytkownicy systemu nauczyli się m.in zakładać nowe inwestycje, przydzielać zadania poszczególnym osobom oraz reagować na pojawiające się alerty.

strona logowania ma serwer

Oprogramowanie modułu projektowo- budowlanego

Autodesk Building Design Suit stanowi podstawę oprogramowania modułu projektowo- budowlanego. Jedną z jego ważnych funkcji jest możliwość wymiany dokumentów pomiędzy zleceniodawcą a zewnętrznymi partnerami, zajmującymi się pracami projektowymi oraz architekturą.

Obecnie, trwają testy funkcjonalności oprogramowania i sprawdzana jest możliwość wymiany dokumentów pomiędzy zleceniodawcą- spółką Prodevelopment a partnerem wniosku – pracownią architektoniczną pani Danuty Barańskiej. W ramach testów i projektu wdrażana jest platforma przeznaczona do kompleksowego zarządzania procesem, przygotowaniem i realizacją komercjalizacji wielofunkcyjnej inwestycji, która równocześnie pełni rolę automatycznej platformy wymiany danych typu bussines to business.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, czas obiegu wymiany dokumentów ulegnie skróceniu,  dane utrzymywane przez partnerów procesu będą precyzyjne a możliwość wglądu do nich pozwoli na elastyczną i szybką reakcję na ewentualne potrzeby zmian.

Porównywarka ofert w module projektowo- budowalanym

Moduł projektowo- budowlany, umożliwiający integrację systemów biznesowych spółki ProDevelopment, ma za zadanie ułatwić zbieżną współpracę firmy oraz jej zewnętrznych partnerów. Z związku z tym wyposażony został on w niezbędne elementy takie jak między innymi: oprogramowanie Autodesk Building Design Suit, pozwalające na wgląd do projektu na każdym etapie pracy nad nim, zgłaszanie uwag i wprowadzenie modyfikacji dot. architektury planowanych budynków i rozkładu lokali wewnątrz budynków; możliwość automatycznego kosztorysowania prac przez zespoły projektowe oraz tworzenia i modyfikowania wizualizacji w modelu 3D.

Aby w kompleksowy sposób usprawnić integracje procesów biznesowych, moduł został dodatkowo wyposażony w funkcjonalność porównywarki ofert. Pozwoli ona na porównywanie i zestawienie ofert oraz automatyczne generowanie raportów na ich podstawie. Dzięki temu proces współpracy pomiędzy zleceniodawcą a partnerami usprawni się, a czas potrzebny na wspólne wybranie ofert ulegnie znacznemu skróceniu.

Funkcjonalność porównywarki ofert została odebrana przez zleceniodawcę. Nie zgłoszono do niej żadnych uwag.

Testy e-dziennika budowy

Po odbiorze panelu e-dziennik budowy przyszli jego użytkownicy przystąpili do fazy testowania i nauki korzystania z panelu. Podczas tego etapu zgłoszone zostały uwagi dotyczące funkcjonowania systemu oraz sugestie dotyczące napotkanych trudności oraz błędów. Wszystkie spostrzeżenia zebrano i przekazano zleceniobiorcy. Na bieżąco zostały one uwzględnione, a niezbędne z punktu widzenia użytkownika, poprawki zostały wprowadzone.

Panel e – dziennik budowy

Prace projektowe nad kształtem i funkcjonalnościami panelu e- dziennik budowy dobiegły końca. Na podstawie przeprowadzonych uprzednio analiz przedwdrożeniowych zaprojektowane zostały elementy systemu pozwalające inwestorom na bieżący podgląd postępów i zmian na budowie.

Należą do nich między innymi:

– spis wykonawców i podwykonawców

– uprawnienia i obowiązki poszczególnych jednostek

– harmonogramy pracy i ich odbiorów

Po uwzględnieniu zgłoszonych uprzednio przez zleceniodawcę sugestii zmian i uzupełniania oprogramowania, panel e- dziennik budowy został zaakceptowany i nastąpiło przekazanie wartości niematerialnych i prawnych.

Integracja systemu księgowego

W związku z postępującymi pracami nad oprogramowaniem zamówionym przez zleceniodawcę,  należącym do projektu „Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego integrację systemów biznesowych spółki Pro-Development Sp. z o.o” realizowanego w ramach działania 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” trwają pracę niezbędne do wykonania po stronie zleceniobiorcy.

Na potrzeby realizowanego projektu trwa integracja systemu księgowego spółki Pro-Development oraz partnera biznesowego firmy- spółki Willson&Brown. Umożliwi ona dostarczenie faktur kosztowych bezpośrednio do systemu partnera, bez konieczności wysyłania ich w tradycyjnej wersji papierowej. Dzięki temu skróceniu ulegnie czas procesów przeprowadzanych w obu spółkach, a także usprawniony zostanie obieg dokumentacji pomiędzy dwoma podmiotami.

Przekazanie modułu zarządzania parkami technologicznymi i biznesowymi

Moduł zarządzania parkami technologicznymi i biznesowymi przygotowany przez zleceniobiorcę dla ProDevelopment Sp z o.o wyposażony został między innymi w panel analityczno- statystyczny. Pozwoli on użytkownikom na zarządzanie profilami najemców oraz profilami przedsiębiorstw znajdującymi się w okresie inkubacji a także statusami płatności i zarządzaniem zyskami z najmu powierzchni w parku technologiczno- biznesowym.

Zgodnie z umową zawartą w 2014 roku, w maju 2015 nastąpiło nabycie wartości niematerialnych i prawnych do oprogramowania wyżej wymienionych elementów modułu zarządczego. Proces, poprzedzony uprzednio analizami potrzeb potencjalnych użytkowników i zleceniodawcy oraz fazą testową, przekazany został w formie spełniającej oczekiwania zleceniodawcy.

Artykuły o realizowanym projekcie

W maju 2015 roku ukazały się artykuły informujące o realizowanym przez Pro-Development Sp. z o.o projekcie w ramach działania 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Artykuły ukazały się w: 

1.Puls Biznesu 05.05.2015

„ Wdrażamy obecnie platformę B2B, która podniesie jakość naszych usług”

ProDev_PB

2. Portal biznes.pl 19.05.2015

„Dzięki wykorzystaniu platformy B2B współpraca będzie bardziej efektywna”

ProDev_Biznes_pl (1)

3.  Portal property news.pl 24.05.2015

„Platforma B2B ułatwi zarządzanie”

ProDev_Property (1)

Panel dziennik budowy

Panel stanowiący elektroniczną wersję tradycyjnego dziennika budowy- dokumentu urzędowego, niezbędnego podczas procesu budowy – dodany  zostanie do opracowywanego modułu projektowo- budowlanego. Jego zadaniem głównym będzie stworzenie możliwości inwestorom, aby mogli na bieżąco mieć wgląd do postępów i zmian na budowie.

Specjalnie zaprojektowany panel w dedykowanym systemie informatycznym wyposażony zostanie we wszelkie funkcje tradycyjnego dziennika budowy m.in: spis wykonawców i podwykonawców, zakres ich obowiązków i uprawnień, harmonogram prac i odbiorów zamówionych prac. Dzięki temu rozwiązaniu czas komunikacji pomiędzy inwestorem a zespołem odpowiadającym za budowę, ulegnie skróceniu, a współpraca będzie efektywniejsza.

Obecnie trwają prace projektowe nad dokładnym kształtem i funkcjonalnościami tego panelu. Na podstawie analizy potrzeb oraz przedstawieniu warunków współpracy pomiędzy inwestorem a wykonawcami inwestycji, opracowywane są założenia systemowe.

Moduł projektowo – budowlany

Jednym z elementów projektowanego systemu B2B umożliwiającego integrację systemów biznesowych spółki Pro-Development Sp. z o.o jest moduł projektowo – budowlany umożliwiający zbieżną współpracę wnioskodawcy oraz partnerów. Oprogramowanie Autodes Biulding Design Suit pozwoli na wgląd do projektu na każdym etapie pracy nad nim. Dzięki temu możliwe będzie zgłaszanie uwag i wprowadzanie modyfikacji dot. m.in. architektury projektowanych budynków czy też rozkładu lokali wewnątrz budynków.  Ponad to, dedykowany system umożliwi wnioskodawcy dostęp do wizualizacji 3D i zgłaszanie na bieżąco ewentualnych uwag.

Moduł projektowo- budowlany pozwoli zespołom projektowym tworzyć automatycznie kosztorysy prac a także opracowywać i modyfikować wizualizacje na modelu 3D.

Obecnie, trwają prace nad realizacją modułu projektowo- budowalnego, poprzedzone analizą potrzeb. Firmie wybranej do realizacji tego przedsięwzięcia przekazano główne wytyczne związane ze specyfiką nadzoru procesu budowy.