Początek prac nad modułem projektowo-budowlanym oraz sprzedażowo- marketingowym

Wraz z wybranym dostawcą systemu IT rozpoczęliśmy prace nad dwoma z czterech modułów zarządczych. Są to: moduł projektowo- budowlany oraz moduł sprzedażowo-marketingowy.

Ze względu na ich rozbudowaną formę, a także duży stopień złożoności projektów realizowanych w ich ramach, prace nad strukturą modułów odbywają się w zespołach roboczych. W każdym zespole znajdują się członkowie Komitetu Sterującego, analitycy ze strony dostawcy systemu IT, a także specjaliści w danej branży z przedsiębiorstwa beneficjenta oraz partnerów biznesowych. Synergiczna współpraca pomiędzy nimi pozwala wypracować optymalne rozwiązania, dopasowane do potrzeb użytkowników.

W ramach modułu projektowo-budowlanego wprowadzona będzie automatyzacja m.in.: w zakresie wizualizowania projektów budynków w 3D, prowadzenie e-dziennika budowy, podpisywania i autoryzowania prac projektowych. Moduł sprzedażowo-marketingowy zawierał będzie elementy pozwalające na automatyzacje aktualizacji budżetów, tworzenia i monitorowania harmonogramów.

Prace nad powyższymi modułami są na etapie początkowym i wzbogacone będą wraz z rozwojem projektu.

Wybraliśmy dostawcę systemu IT

W czerwcu 2014 roku rozpoczęliśmy poszukiwanie dostawcy systemu IT, który stworzy system B2B, umożliwiający integrację systemów biznesowych spółki Pro-Development Sp. z.o.o. Jego głównym zadaniem będzie wykonanie platformy informatycznej z indywidualnie zaprojektowanymi czterema modułami zarządczymi.

Udało nam się wybrać firmę, spełniającą wszystkie przedstawione warunki. Celem jej pracy będzie stworzenie mechanizmów, pozwalających na automatyzacje określonych procesów: orzenie i monitorowanie harmonogramów; budżetowanie; aktualizowanie budżetów poprzez automatyczne pobieranie do budżetów wprowadzonych do systemu wskaźników takich jak IRR, ROE, NPV, Capex; podpisywanie i autoryzowanie prac projektowych, dokumentów, umów, protokołów, notatek, raportów w różnych fazach przygotowania, za pomocą bezpiecznego elektronicznego podpisu; ewidencjonowanie i generowanie faktur; spotkania koordynacyjne prowadzone w formie wideokonferencji i z dostępem online do wszystkich plików w systemie i możliwością ich aktualizacji podczas wideokonferencji; kosztorysowanie projektów; wizualizowanie projektowanych budynków w 3D; prowadzenie e-dziennika budowy; zarządzanie powierzchniami przeznaczonymi pod wspólne usługi dla najemców powierzchni w parku technologiczno- naukowym: automatyzacja rezerwacji sal konferencyjnych, rejestracji na szkolenia, warsztaty i konsultacje prawne; raportowanie; bieżące monitorowanie w trybie online dokumentacji związanej z każdym lokalnej, którym wnioskodawca będzie zarządzał.